Gebruikersreglement Sociaal-Culturele Accommodatie Dorpshuis Spoordonk

 1. De accommodatie dient te worden gebruikt overeenkomstig haar bestemming.
 2. Gebruiker/bezoeker is aansprakelijk voor alle schade tijdens het gebruik aan het gebouw en/of inventaris aangebracht. Onder de inventaris zijn ook begrepen het glaswerk en serviesgoed. Het bedrag van de schadevergoeding en/of herstellingen wordt door de beheerder in overleg met het bestuur vastgesteld. Gebruiker/bezoeker zal de kosten hiervan op eerste aanzegging vergoeden.
 3. Alle beschadigingen en onregelmatigheden moeten onverwijld worden doorgegeven aan de beheerder.
 4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van eigendommen van gebruiker/bezoeker.
 5. Het gebruik van de garderobe is voor eigen risico.
 6. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die gebruiker/bezoeker mochten overkomen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid zijnerzijds.
 7. De verwarming-, licht- en geluidsinstallaties mogen alleen bediend worden door de beheerder. Bij voorstellingen, kan in overleg met de beheerder overeengekomen worden dat bediening van de installatie door de huurder zelf zal worden geregeld. Klachten met betrekking tot deze installaties moeten direct te zijner kennis worden gebracht.
 8. Het is verboden zonder toestemming van de beheerder materialen te bevestigen aan deuren, muren, vloeren of anderszins. Ook is het niet toegestaan om handelingen te verrichten die tot blijvende schade kan lijden.
 9. Van de nooddeuren mag, anders dan in geval van nood of na overleg met de beheerder bij laden/lossen, géén gebruik worden gemaakt. Alle nooddeuren moeten vrij zijn van obstakels.
 10.  Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de presentatiemiddelen van het Dorpshuis voor zover deze aanwezig zijn.
 11. In de accommodatie mag niet worden gerookt.
 12. In de accommodatie zijn geen drugs toegestaan.
 13. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank en etenswaar te serveren zonder toestemming van de beheerder.
 14. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan materialen in de accommodatie op te slaan of op te bergen. Alle materialen die in de accommodatie worden achtergelaten moeten bij de beheerder bekend zijn. De beheerder kan de opslag van brandgevaarlijke stoffen, zoals gasflessen, weigeren.
 15. Gebruikers/verenigingen dienen zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van opgeslagen materialen.
 16. Dieren mogen niet in de accommodatie worden toegelaten, tenzij met toestemming van de beheerder.
 17. Gebruiker/bezoeker is gehouden de accommodatie in dezelfde staat achter te laten als waarin zij betrokken is.
 18. De beheerder is bevoegd in het belang van de goede orde, veiligheid en zedelijkheid, alsmede in het belang van een goede bedrijfsvoering een bezoeker of gebruiker uit de accommodatie te verwijderen.
 19. De huurder is verplicht zorg te dragen voor orde en rust in de gehuurde lokaliteiten.
 20. De accommodatie mag door de gebruiker zonder toestemming van het bestuur niet aan derden in gebruik worden gegeven of ter beschikking worden gesteld.
 21. Verhuur vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst. De huurtarieven worden door het bestuur vastgesteld.
 22. De gebruiksvergoeding is niet verschuldigd wanneer door omstandigheden, welke de gebruiker niet aangerekend kunnen worden, de accommodatie niet voor gebruik beschikbaar is.
 23. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen, ontstaan door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie.
 24. De verschuldigde huur voor ruimtes die éénmalig worden verhuurd dienen na afloop van de activiteit contant te worden afgerekend.
 25. De hoogte van de verschuldigde huur wordt bepaald door het bestuur.
 26. Bij niet naleving van één of meer bepalingen in dit reglement is het bestuur bevoegd de huurder gedurende een bepaalde periode de toegang tot het gebouw te weigeren of extra (huur)vergoeding in rekening te brengen.
 27. In alle gevallen waarin het gebruikersreglement en de wet niet voorziet, beslist het bestuur, nadat overleg met huurder heeft plaatsgevonden, met inachtneming van het plaatselijk gebruik en de goede trouw.
 28. Gebruiker gaat door het enkel gebruik van de accommodatie akkoord met de bepalingen van dit gebruikersreglement.

Bestuur Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk Oirschot 12 oktober 2020