Privacyverklaring

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk, gevestigd in Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De verwerkingsverantwoordelijke Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van degene van wie de stichting zijn/haarpersoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Contactgegevens:
Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk
Bernadettestraat 2
5688 KN Oirschot

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld.

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk verwerkt persoonsgegevens van diegene die gebruik maakt van onze diensten en/of omdat diegene deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 24 maanden nadat de diensten of leveringen zijn beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dorpshuis@hartvanspoordonk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dorpshuis@hartvanspoordonk.nl

Foto’s en videopnamen

Tijdens alle activiteiten die plaatsvinden binnen de MFA (Dorpshuis ’t Hart en Sportzaal Spoordonk Sport) of bij buitenactiviteiten georganiseerd door Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk kunnen foto’s of video opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Deze beelden kunnen gepubliceerd worden via verschillende media.

Bij het betreden van de MFA of deelname aan een buitenactiviteit georganiseerd door de Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk gaat u akkoord dat u herkenbaar in beeld kan worden gebracht voor bovengenoemde doeleinden. Tenzij u dat van tevoren aangeeft bij een vertegenwoordiger van de Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk. In dat geval zal de stichting haar uiterste best doen om u uit beeld te houden wanneer er opnamen worden gemaakt.

Dorpshuis Hart van Spoordonk vermeld bij de hoofdingang dat er bij alle activiteiten foto’s en/of video’s gemaakt kunnen worden.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website en/of diensten steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregeling.

Oirschot, 21 december 2020